Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi
Danh mục TIẾNG ANH:

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 11 phần 3

Người gửi:                Thầy Giang Lương Hùng           Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thái  bình.            Email: giangluonghung@yahoo.com          Blog: vn.myblog.yahoo.com/giangluonghung            Website: violet.vn/giangluonghung §9. Infinitive and Gerund Revision 4Infinitive There are 2 kinds of infinitive: infinitive with to (to-infinitive) and infinitive without to. Infinitive with to (to-infinitive) Certain verbs, adjectives andĐọc thêm

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 11 phần 1

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 11 Người gửi: Thầy: Giang Lương Hùng.      Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi.      Email: giangluonghung@yahoo.com  Blog: vn.myblog.yahoo.com/giangluonghung             §1. Both … and …, Not only … but also …, Either … or, Neither … nor … Revision4Terms                We call both … and, not only … butĐọc thêm

Bảng động từ Tiếng Anh bất quy tắc

              BẢNG ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH BẤT QUY TẮC  Người gửi:      Thầy Giang Lương Hùng.       Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi.    Email: giangluonghung@yahoo.com Blog: vn.mybog.yahoo.com/giangluonghung Website: violet.vn/giangluonghung Infinitive      Past Past participle      Meaning abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại arise arose arisen phát sinh awake awoke awoken đánhĐọc thêm

Thành ngữ Tiếng Anh – sưu tầm

  Người gửi: Thầy Giang Lương Hùng. Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi Email: giangluonghung@yahoo.com Blog: vn.mybog.yahoo.com/giangluonghung Website: violet.vn/giangluonghung   Cuốn Thành ngữ tiếng anh được Haiclassic sưu tầm từ Diễn Đàn YYN. Lời tựa : Có nhiều lyric tiếng Anh sử dụng khá nhiều Idiom (thành ngữ) trong đó, mà nếuĐọc thêm