Excel cơ bản – Hàm logic – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi
Thông báo
Truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm và cách phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong học đường.
Khai giảng năm học mới 2017-2018
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo danh sách học sinh năm học 2017-2018
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
Hội khóa 20, 25 năm ngày ra trường
Thông báo

Excel cơ bản – Hàm logic

Trong phần mềm xử lý số liệu như Excel thì hàm không thể bỏ qua đó là các hàm logic OR, AND, NOT. Sử dụng thành thạo các hàm logic sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp như có nhiều điều kiện ràng buộc trong bài toán

1. Hàm NOT

+ Cấu trúc: =NOT(Đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị phủ định của đối số

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic

Ví dụ:

=NOT(False) trả về giá trị True;

=NOT(2>3) – Trả về giá trị True (Vì 2>3 có gia trị False )

2. Hàm OR

+ Cấu trúc: =OR(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị True

Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất cả các đối số có giá trị False

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=OR(True,False) – trả về giá trị True;

=OR(False,False) – trả về giá trị False

=OR(2>3,2>1) – Trả về giá trị True

3. Hàm AND

+ Cấu trúc: =AND(Danh sách đối số)

+ Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị FALSE – Nếu tất một trong các đối số có giá trị False

Hàm trả về giá trị TRUE – Nếu tất cả các đối số có giá trị True

+ Đối số là hằng, biến hoặc biểu thức logic, các đối số phân biệt với nhau bằng dấu phẩy

Ví dụ:

=AND(True,False) – trả về giá trị False;

=OR(True,True) – trả về giá trị True

=AND(2>3,2>1) – Trả về giá trị False