Sunday, 17/01/2021 - 00:36|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hà Thu
Tổ phó Nguyễn Hà Thu
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0949586262
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách