Thursday, 01/10/2020 - 06:04|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà Thu
Tổ phó Nguyễn Thị Hà Thu
Ngày tháng năm sinh 08/10/1984
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hoà Bình/Vũ Thư/TB