Tuesday, 06/12/2022 - 05:38|
Thông báo 16h30, ngày 13/2/2020

Thông báo 16h30, ngày 13/2/2020

Thực hiện các công văn chỉ đạo: - Công văn số 470/UBND-VX, ngày10/02/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học;- Công văn số 114/SGD ĐT-GDTrH ngày10/02/2020 của Sở GD & ĐT Thái Bình về việc đôn đốc thực hiện công tác ...