Sunday, 23/02/2020 - 10:30|
Thông báo 22/2/2020

Thông báo 22/2/2020

Theo thông báo số 136/TB - SGD& ĐT của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19, trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020.Trong thời gian học sinh tam thời nghỉ học, Nhà trường đề nghị:
Thông báo 16h30, ngày 13/2/2020

Thông báo 16h30, ngày 13/2/2020

Thực hiện các công văn chỉ đạo: - Công văn số 470/UBND-VX, ngày10/02/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học;- Công văn số 114/SGD ĐT-GDTrH ngày10/02/2020 của Sở GD & ĐT Thái Bình về việc đôn đốc thực hiện công tác ...