Tuesday, 06/12/2022 - 03:26|
Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 11 phần 1

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 11 phần 1

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 11 Người gửi: Thầy: Giang Lương Hùng.      Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi.      Email: giangluonghung@yahoo.com  Blog: vn.myblog.yahoo.com/giangluonghung             §1. Both … and …, Not only … but also …, Either … or, Neither … nor ...
Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 11 phần 3

Ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 11 phần 3

Người gửi:                Thầy Giang Lương Hùng           Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thái  bình.            Email: giangluonghung@yahoo.com          Blog: vn.myblog.yahoo.com/giangluonghung            Website: violet.vn/giangluonghung §9. Infinitive and Gerund Revision ...
Bảng động từ Tiếng Anh bất quy tắc

Bảng động từ Tiếng Anh bất quy tắc

              BẢNG ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH BẤT QUY TẮC  Người gửi:      Thầy Giang Lương Hùng.       Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi.    Email: giangluonghung@yahoo.com Blog: vn.mybog.yahoo.com/giangluonghung Website: violet.vn/giangluonghung Infinitive      Past Past participle      ...
Thành ngữ Tiếng Anh – sưu tầm

Thành ngữ Tiếng Anh – sưu tầm

  Người gửi: Thầy Giang Lương Hùng. Giáo viên: Tiếng Anh – Trường THPT Nguyễn Trãi Email: giangluonghung@yahoo.com Blog: vn.mybog.yahoo.com/giangluonghung Website: violet.vn/giangluonghung   Cuốn Thành ngữ tiếng anh được Haiclassic sưu tầm từ Diễn Đàn YYN. Lời tựa : Có nhiều lyric tiếng Anh sử dụng ...